Nusret Güngör

Kayseri'de doğdu ve Kayseri Lisesini bitirdi.İstanbul Üniversitesi Jeoloji Yüksek Mühendisliği, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesini, Ankara Üniversitesi İktisat Bölümünü, Devlet Lisan Okulunu(İngilizce) bitirdi. Ayrıca Siyasal Bilgiler Fakültesi "Mühendisler için İşletme Yönetimi Eğitimi Programı" (MİYEP) ile Avrupa Birliği(AB) Temel Eğitim ve Uzmanlık programlarını tamamladı.
 
Maden Tetkik ve Arama(MTA) Genel Müdürlüğünde değişik madenlere yönelik jeoloji prospeksiyon,jeoloji haritası yapımı,maden arama-detay arama faaliyetlerinde etüt mühendisi,sondaj jeoloğu,şantiye şefi ve proje yöneticisi olarak görev yaptı. MTA'da çalıştığı süre içinde pek çok madenın ülke ekonomisine kazandırılmasında doğrudan görev aldı. Magnezyum esaslı killere(sepiyolit/lüle taşı,paligorskit,loglinit)yönelik Türk-Japon projesinin uygulanmasında sorumlu olarak görev aldı ve bu alanda ülkemizin dünyada rezerv ve kalite açısından ilk üçüncü sıraya yerleşmesinde önemli katkı sağladı.
 
MİGEM'de Maden İşleri Genel Müdürlüğünde hem maden hemde jeotermal kaynaklar-mineralli sularla ilgili mevzuatın hazırlanması, değişikliği ve uygulanmasında nazari ve mahalinde tetkikte yapılan değerlendirmelerde yer aldı. Bu mevzuatın taşrada uygulanmasında belediyelere ve il özel idarelerine hizmet içi eğitim, sempozyum ve panellerde eğitmen olarak görev aldı. Yenilenebilir enerji kaynakları(YEK) konusunda ülkemiz uygulamaları ve jeotermal kaynak, madencilik, çevre konusunda pek çok programa, toplantıya sempozyum, panel, uluslararası toplantılara katıldı. Bu program ve toplantılardan edindiği tecrübeleri kalkınma-çevre dengesinin kurulmasında ve yaşanan çevre sorunlarının giderilmesinde ilgili yatırımcı ve yerel yetkililerle birlikte değerlendirme yaparak bu kaynakların ülke ekonomisine kazandırılmasında mevzuat ve ilgili projelere kaykı sağladı.
 
Jeotermal kaynaklarla ilgili her beş yılda bir jeotermal kaynaklı bir ülkede yapılmakta olan,"Dünya Jeotermal Kongreleri"ne katılarak ülkemizin jeotermal kaynaklı bir ülke olmasında mevzuat ve uygulamalarda üzerine düşen ve kendisine  verilen görevleri yurt içinde ve dışında yerine getirdi.
 
Madenlerin, jeotermal kaynakların, doğal mineralli suların ve jeotermal kökenli gazların Çevresel Etki Değerlendirmesi(ÇED) yönetmeliğinin ilgili yerlerinde en uygun şekilde yer almasında bu yönetmeliğin uygulanmasında ilgili sektörler ile yatırımcılar arasında gerekli çalışmaları hem kurum adına hem de şahsi gayretler ile halen yürütmeye devam etmektedir. Ayrıca jeotermal kaynak, maden suları ve madenlerle ilgili proje ve denetim görevini yürütüyor.
 
Türkiye Jeotermal Derneği Yönetim Kurulu üyesi, Jeoloji Mühendisleri Odası üyesi, Maden Jeologları Derneği üyesi, Sağlık Bakanlığı Doğal Mineralli Sular Bilimsel Komisyon üyesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toz Komisyonu üyesi, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği(JKBB) Fahri Danışma Kurulu üyesi, Dünya Kil Konseyi Türk Milli Komitesi üyesi olarak görev yapmaktadır.